Học & Chơi

Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P6)

remorselessly (adv) – /rɪˈmɔːs.ləs.li/: không ăn năn, hối lỗi “A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no

Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P5)

Đừng để ai thuê chỗ nào trong đầu bạn, trừ khi họ là là người tốt. Don’t let anyone rent a space of your head,

Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P4)

“Khi hai người cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, tất cả những gì họ nhận lại được là hài lòng và hạnh phúc.” “When

Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P3)

Frown (v)– /fraʊn/: nhăn nhó Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile. –

Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P2)

Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành là chìa khóa để mở nó. Knowledge is a treasure, but practice is the key to

Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P1)

Inspiration (n) – /ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən/: cảm hứng Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison Thiên tài là một phần trăm cảm

Những câu tiếng Anh làm bạn đọc méo cả miệng

Bốn bốn anh lính cứu hỏa dũng cảm chống lại bốn bốn đám lửa rực cháy mà không hề sợ hãi. 1. The sixth sick