Ngữ Pháp

Sử dụng câu hỏi đuôi như thế nào?

Mệnh đề hỏi là: It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi Trước hết chúng ta cùng xét một số

Câu tường thuật (Câu gián tiếp) trong tiếng Anh

Chú ý: Nếu trong câu phủ định, ta chia động từ ở dạng phủ định theo thì như bình thường Phân biệt câu trực tiếp

Những điều cần biết về câu đảo ngữ

Not only did he spend all his money but also borrowed some from me. I. Đảo ngữ là gì? Hiện tượng đảo ngữ là hiện

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Mệnh đề này thường bắt đầu bằng so that, in order that, đều có nghĩa là để mà. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Các dạng thức của động từ: Ving/To V

Used to V: đã từng/thường làm gì trong quá khứ (bây giờ không làm nữa) Dạng thức Ving Động từ sẽ ở dạng Ving trong

Tìm hiểu giới từ trong tiếng Anh

Go to the hospital (đi đến bệnh viện), go to school (đi đến trường)… Định nghĩa Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan

Những cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’

Nếu “only” bổ nghĩa cho chủ ngữ (chủ ngữ nằm ngay sau “only”) thì trong câu không có đảo ngữ. 1. Only then (chỉ đến

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Is she always late for soccer practice? (Có phải cô ấy luôn đến lớp đá bóng muộn không?) Những trạng từ chỉ tần suất phổ

Sử dụng “câu Wish” như thế nào?

I wish you would look at me when I’m trying to talk to you! (Tôi ước anh sẽ nhìn vào tôi khi tôi đang cố

Câu chẻ (Câu nhấn mạnh)

Nhấn mạnh trạng ngữ (thời gian, nơi chốn, cách thức, lý do,…) Cấu trúc chung: It is/was +… that/whom/who +… Nhấn mạnh chủ ngữ It

Tìm hiểu về Ngoại động từ và Nội động từ

Chú ý: Có một số động từ vừa là ngoại động từ và nội động từ: ring, stop, write, break, help… Nội động từ (Intransitive

Ngữ pháp: lối nói phụ họa trong tiếng Anh

They will work in the lab tomorrow, and you will too. Khi biểu hiện sự đồng tình với một ai đó hay một ý kiến