Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P1)

Inspiration (n) – /ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən/: cảm hứng

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín chín phần trăm đổ mồ hôi.

Genius (n)- /ˈdʒiː.ni.əs/: thiên tài

Percent (n) – /pɚˈsent/: phần trăm

Inspiration (n) – /ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən/: cảm hứng

Perspiration (n) – /pɚˈ spəˈreɪ.ʃən/: sự đổ mồ hôi

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *