Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P2)

Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành là chìa khóa để mở nó.

Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. – Thomas Fuller

Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành là chìa khóa để mở nó.

Knowledge (n) – /ˈnɑː.lɪdʒ/: kiến thức

Treasure (n) – /ˈtreʒ.ɚ/: kho báu, báu vật

Practice (v) – /ˈpræk.tɪs/: thực hành, tập luyện

Key (n) – /kiː/: chìa khóa

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *