Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P4)

“Khi hai người cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, tất cả những gì họ nhận lại được là hài lòng và hạnh phúc.”


“When two people share their sorrows together all they get back is satisfaction and happiness.” – Unknown Author

“Khi hai người cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, tất cả những gì họ nhận lại được là hài lòng và hạnh phúc.”

Share (v) – /ʃer/: chia sẻ

Sorrow (n) – /ˈsɔːr.oʊ/: nỗi buồn, nỗi đau

Get back (v) – /ɡet. bæk/: nhận lại

Satsifaction (n) – /ˌsæt̬.ɪsˈfæk.ʃən/: sự hài lòng, thoải mái, thỏa mãn

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *